نصب راهنمای صفحه پران

نصب راهنمای صفحه پران

راهنمای صفحه پران

در قالب های تزریق با قطعات ریز و حساس مخصوصا سنبه ی نازک و ظریف جهت تثبیت سنبه ها و هدایت دقیق در مسیر آن ها از سیستم راهنمای صفحه پران استفاده می شود.