کارگر cnc کار من مرتکب خطا شده است و یکی از صفحه ها کویتی مادگی من را خراب کرده است حال که از شما یک صفحه جایگزین گرفته ام همه چیز آن مطابقت دارد به جزء سنگ نهایی دور آن چه کاری باید انجام دهم؟

Suggested by SMS

دوراه وجود دارد

روش اول : با ارسال کویتی ها ما برای شما سنگ نهایی را در کم تر از 6 ساعت فیکیس میکنیم.

روش دوم : بعد از منتاژ صفخات روی هم قطعه جدید خریداری شده جابرای سنگ خوردن دارد به راحتی با قرار دادن فولاد قبلی تان روی مگنت سنگی اضافه فولاد را سنگ مغناطیسی بکنید.