قالب خریداری کرده ام و ضخامت ها با کاتالوگ مطابقت ندارد؟

Suggested by SMS

جهت ارزه ی عمومی از grade C استفاده شده است شما میتوانید grade B و grade A را درخواست کنید .