آیا قالب های شما میل و بوش شده است یا بایستی خودمان سوراخ و مونتاژ کنیم؟

Suggested by SMS

قالب ها سوراخ شده و راهنما بندی کامل میباشد در ضمن امکان نصب رینگ سنترکننده و بوش اسپرو و اجرای راهنمای صفحه پران و انجام عملیات راف(خشن تراشی) و اجرای ریل کشویی و انجام هرگونه عملیات خاص میباشد و امکان خرید صفحات خام سایز شده و سنگ خورده  بدون عملیات سوراخ کاری را دارید