آیا امکان استفاده از فولاد ارسالی خودمان وجود دارد یا خیر؟

Suggested by SMS

بله ضمن این که با فولاد شما قابل اجرا است شما میتوانید آهن مصرفی هم خودتان ارسال کنید