سوراخ جک و قلاویز قلاب بغل قالب

سوراخ جک و قلاویزقلاب بغل قالب

مشتریان محترم هایکو میتوانند با اضافه کردن در خواست اجرای قلاویز ،جای قلاب و همچنین ایجاد سوراخ جک بر روی صفحه K11 از خدمات بیشتری بهره مند شوند.